Krabbenkreek een uitloper van de Oosterschelde

Loading

Oosterschelde-Krabbenkreek

De Krabbenkreek is een uitloper van de Oosterschelde, gelegen tussen Tholen en Sint Philipsland.  Ook Sint Annaland heeft een haven aan de Krabbenkreek.

Tholen
Fietsen op het Eiland Tholen

In deze uitloper komt het getijdewater tot rust, zodat met het water meegevoerd zand en slib bezinkt. Daardoor hebben zich uitgestrekte slikken gevormd, die bij laag water droogvallen.

Deze zijn van grote betekenis als foerageergebied voor steltlopers, zoals rosse grutto, scholekster, steenloper, en diverse soorten strandlopers.

oosterschelde

Op de slikken zijn uitgestrekte zeegrasvelden die van belang zijn als voedsel voor de rotgans en voor verschillende eendensoorten. Zeker tijdens de vogeltrek en overwinterende watervogels. 

Zeegras is een in Nederland zeldzame waterplant, die alleen in zout water voorkomt.Op sommige plaatsen zijn de slikken zo hoog opgewassen dat er zich pioniersplanten hebben kunnen vestigen.

Op de zandige delen zijn veldjes zeekraal te vinden; op de meer slibrijke delen groeit het Engels slijkgras. Deze planten leggen als zand- en slibbinders de basis voor het ontstaan van een schor.

Oosterschelde
Zonsondergang Oosterschelde

Ook is de Krabbenkreek een prima visstek in de zomermaanden voor de Geep en Zeebaars.

Vier de Zomer in Zeeland.